Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I CZAS TRWANIA SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP 

Na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP Dz. U. nr 180 poz. 1860 ustala się co następuje:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA I INSTRUKTAŻU 

I.  Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny – podlegają wszyscy pracownicy z chwilą rozpoczęcia pracy. Czas trwania instruktażu – 3 godziny wg. programu zał.nr 1a

II.  Szkolenie stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy – podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych po okresie próbnym. Czas instruktażu stanowiskowego wynosi 8 godzin wg. zał. nr 1b.

III.  Szkolenie okresowe – podlegają wszyscy pracownicy. Czas szkolenia okresowego wg. programu wynosi 8 godzin, kończy się egzaminem w formie testu (dot. pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych i biurowych) zał. nr 1c i nr 1d.

 TRYB PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ 

1.  Instruktaż wstępny przed dopuszczeniem do pracy przeprowadza osoba upoważniona do takiego szkolenia, posiadająca przygotowanie w tym zakresie (inspektor BHP, pracodawca, kierownik jednostki organizacyjnej).

2.  Instruktaż stanowiskowy po okresie próbnym 7 – 10 dni przeprowadza kierownik działu gdzie będzie zatrudniony pracownik (dot. stanowisk robotniczych).

3.  Szkolenie okresowe w okresie od 6 – 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przeprowadza firma na zlecenie pracodawcy posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i p.poż. Program szkolenia wg. profilu produkcji świadczonych usług ustala pracodawca z organizatorem szkolenia lub uprawniona osoba (inspektor BHP, inspektor ds. kadr, kierownik działu).

 TERMIN WAŻNOŚCI SZKOLEŃ 

1.  Ważność szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych wynosi do 3 lat.

2.  Ważność szkolenia na stanowiskach: pracodawcy, kierownicy, kadry, inż. – tech. oraz pracownicy biurowi, administracyjno – biurowi wynosi 5 lat.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ 

1.  Po przeprowadzeniu szkolenia – instruktażu wstępnego pracownik potwierdza odbyte szkolenie (załącznik nr 1e do Regulaminu Pracy cz.3).

2.  Po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza odbycie instruktażu (załącznik nr 1e do Regulaminu Pracy cz.4).

Zaświadczenie z odbytego kursu – szkolenia okresowego wydaje firma przeprowadzająca szkolenie wg. obowiązujących wzorów MENiS. Dokumenty z przeprowadzonych szkoleń winny znajdować się w aktach osobowych pracowników. Powyższe ustalenia obowiązują od 1 lipca 2005r.  


Załącznik nr 1a do Regulaminu Pracy 

Ramowy program instruktażu ogólnego BHP  

1.  Istota BHP

2.  Zakres obowiązków pracy pracownika i pracodawcy.

3.  Odpowiedzialność za naruszenie BHP.

4.  Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5.  Zagrożenia wypadkowe.

6.  BHP przy obsłudze urządzeń, maszyn itp.

7.  Zasady przydzielania odzieży, obuwia, sprzętu ochrony indywidualnej.

8.  Profilaktyka zdrowotna.

9.  Ochrona p. poż.

10. Zasady udzielania I pomocy przedlekarskiej

 Czas trwania: 3 godziny


Załącznik nr 1b do Regulaminu Pracy 

Ramowy program instruktażu stanowiskowego  

1.  Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy na stanowisku.

2.  Praktyczny pokaz wykonywania pracy na stanowisku przez kierownika lub mistrza.

3.  Próbne wykonanie pracy przez pracownika pod nadzorem dozoru technicznego (kierownik, mistrz).

4.  Samodzielnie wykonana praca pod nadzorem osoby kierującej zespołem ludzi.

5.  Omówienie i ocena przebiegu wykonywanej pracy przez pracownika na stanowisku przy uwzględnieniu zasad i przepisów BHP.

  Czas trwania: 8 godzin  


Załącznik nr 1c do Regulaminu Pracy 

1.  Regulacje prawne z zakresu prawa i ochrona pracy.

2.  Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne.

3.  Ocena zagrożeń, stosowanie ochron indywidualnych, zasad i metod likwidacji zagrożeń.

4.  Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożarów, awarii, zasady udzielania I pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

5.  Okoliczności i przyczyny wypadków – dochodzenie i profilaktyka.

Czas trwania: 8 godzinZałącznik nr 1d do Regulaminu Pracy 

Ramowy program szkolenia okresowego BHP na stanowiskach administracyjno – biurowych  

1.  Wybrane zagadnienia z prawa pracy – Kodeks Pracy.

- Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;

- Prawna ochrona kobiet i młodocianych;

- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

2.  Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi przy pracy oraz  metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3.  Zagadnienia związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4.  Postępowanie w razie wypadku oraz udzielenia I pomocy przedlekarskiej.

5.  Zagadnienia ochrony p.poż. i ochrony środowiska.

Czas trwania: 8 godzin

Załącznik nr 1e do Regulaminu Pracy 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRCY 

 
 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie ………………………………………… 

 2. Nazwa komórki organizacyjnej: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"

 3. Instruktaż wstępny

 
Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ……………………… r. 

…………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 ……………………………………… 
(podpis osoby, której udzielono instruktażu)

 4. Instruktaż stanowiskowy


1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy …………………….

Przeprowadził w dniach …………………r. ………………………………. 
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i) ………………………………………  został(a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku …………………….

…………………………………… ………………………………………….
(podpis osoby, której udzielono instruktażu)


…………………………………… ………………………………………….
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 


2) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy 
    ……………………………….

Przeprowadził w dniach …………………r. ………………………………. 
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i) ………………………………………… został(a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku …………………….

…………………………………… ………………………………………….
(podpis osoby, której udzielono instruktażu)


…………………………………… ………………………………………….
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy 

Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

1. Zakupem, magazynowaniem i wydawaniem odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków  ochrony indywidualnej zajmować się będzie wyznaczony pracownik administracyjno gospodarczy.

2. Pracownik administracyjno gospodarczy prowadzi kartoteki (Karta ewidencyjna  wyposażenia) na pobraną odzież roboczą, ochronną i środki ochrony indywidualnej.

3. Zamówienia na potrzebne środki ochrony indywidualnej składają się nauczy-  ciele praktycznej nauki zawodu.

4. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych,  natomiast odzież i obuwie robocze – do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

5. Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania w należytym stanie przydzielone  mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

6. Pracodawca zapewnia pranie odzieży ochronnej.

7. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  pracownikowi należy niezwłocznie wydać nowe środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie  robocze przewidziane w tabeli norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły  z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconej lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Kwotę  tę może pracodawca obniżyć jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.

8. Oceny zniszczenia lub zużycia środków, o których mowa w pkt. 7 dokonuje  na protokole wybrakowania komisja wyznaczona przez pracodawcę.

9. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany zwrócić pobraną odzież  roboczą i obuwie robocze lub zapłacić równowartość pieniężną tych przedmiotów  z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. Pracodawca może wyrazić zgodę na obniżenie ustalonej  należności.  

TABELA 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Medycznego Studium Zawodowego. 

Lp.

Stanowisko pracy

Odzież i obuwie robocze

Termin użytko
-wania

Œrodki ochrony indywidualnej

Termin użytko
-wania

Uwagi

1.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

Nauczyciel kultury fizycznej

Garsonka, buty profilakt.


Dres Podkoszulka Spodenki gim.
Obuwie sport.

36
24

 

36
12
12

min. 24
     

2.

Laborantka

Fartuch biały

Obuwie profilakt

9

24

Fartuch kwasoodporny

Rękawice ochr.

Okulary ochronne

d.z.

 
d.z. 

 
d.z.
 
3. Portier

Ubranie drelichowe lub fartuch drel.

Czapka drelich.

Trzewiki sk./gum.

18

  


24

24

Kurtka ocieplana

Kurtka przeciwdeszczowa

Rękawice ochronne

4 o.z.

36


d.z.

 

4.

Praczka – sprzątaczka

Fartuch roboczy

Buty profilaktyczne

12


12

Rękawice gumowe

Szelki bezpieczeństwa

d.z.


d.z.

 

5.

Kierowca – konserwator

Ubranie robocze

Buty robocze

12


24

Rękawice ochronne

Okulary ochronne

d.z.


d.z.

 

Objaśnienia:
o.z. – okres zimowy
d.z. – do zużycia
Termin użytkowania – w miesiącach  


Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy 

Wykaz prac wzbronionych kobietom  

1. Kobietom wzbronione jest wykonywanie wszystkich prac, przy których najwyższe wartości  obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,  przekraczają 5000kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min. 

2. Zabronione jest ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a. 12 kg – przy pracy stałej

b. 20 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej). 

3. Zabronione jest ręczne podnoszenie pod górę – po schodach, pochylniach itp. których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m- ciężarów przekraczających:

a. 8 kg – przy pracy stałej

b. 15 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej) 

4. Zabronione jest kobietom w ciąży lub karmiących piersią wykonywanie:

a. wszystkich prac przy których najwyższe wartości obciążenia praca fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekracza2900 kJ na zmianę roboczą,

b. prac wymienionych w pkt. 2-3, jeżeli występują przekroczenia ¼ określonych w nich wartości,

c. prac w pozycji wymuszonej,

d. prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. 

5. Inne prace zabronione wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet ( Dz. U. nr 114, poz. 545 i Dz. U. z 2002r. nr 127, poz. 1092)  Autor: Maria Bartoszko
Data upublicznienia: 2006-11-22 01:34:52
Modyfikowane przez: Maria Bartoszko
Data edycji: 2017-08-03 09:51:32


Ilość wyświetleń: 59200

Historia zmian

Medyczne Studium Zawodowe Biuletyn Informacji Publicznej